European HealthTech Innovation Center - EHTIC

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

Centrum

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Politechniki Śląskiej prowadzącą interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w zakresie technologii dla zdrowia. 

Głównym celem działania EHTIC jest organizowanie współdziałania podmiotów działających w obszarze technologii dla zdrowia, kreowanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób.

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 2
centrum_poziom-alfa_s

Zadania Centrum

promocja oferty badawczej Politechniki Śląskiej w obszarze technologii dla zdrowia

opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych

organizacja szkoleń i kursów

organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, tematycznych zebrań i spotkań

pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, na działalność badawczą i szkoleniową

nawiązywanie współpracy z innymi jednostkami naukowymi w celu realizacji wspólnych projektów badawczych

Powstanie Centrum

EHTIC European HealthTech Innovation Center to efekt kluczowego w regionie śląskim Projektu Assist Med Sport Silesia – Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całość budżetu projektu, grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie nowoczesnych laboratoriów wynosi ponad 110 mln zł. W ramach projektu wybudowany został budynek laboratoryjny za kwotę 44 milionów złotych, wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą za kwotę 66 milionów złotych.

budynek

44 mln zł

sprzęt

66 mln zł

Projekt realizowany jest wspólnie z światowym liderem technologii medycznych – fi­rmą Philips, której wkład finansowy wynosi blisko 18 mln zł. Celem projektu było stworzenie unikalnego zespołu wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych, dedykowanych wpieraniu firm działających w obszarze wdrażania wyrobów oraz technologii medycznych. Zasadniczym celem projektu jest opracowanie nowoczesnych technologii oraz wyrobów medycznych, wpisujących się w aktualne zagadnienia zdrowotne stanowiące odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz wdrażania rozwiązań z zakresu medycyny spersonalizowanej. Realizacja projektu wpłynie również na wzrost konkurencyjności firm z szeroko rozumianej branży inżynierii biomedycznej i pozwoli na ich uczestnictwo m.in. w europejskich i światowych platformach technologicznych, tworząc szanse na skuteczne wykorzystanie możliwości jakie niesie międzynarodowa kooperacja.

18 mln zł

9 mln zł

11 mln zł

72 mln zł

Laboratoria

W ramach projektu utworzono laboratoria badawczo-technologiczne, stanowiące uzupełnienie istniejącej bazy laboratoryjnej Wydziału Inżynierii Biomedycznej:

Budynek EHTIC

Zaprojektowana i zrealizowana została budowa nowego budynku laboratoryjnego wraz z kompleksowym urządzeniem terenu w obrębie inwestycji. Zaprojektowano przebudowę fragmentów istniejących dróg dojazdowych oraz likwidację istniejącego parkingu. Wokół projektowanego budynku zrealizowano nowy układ chodników oraz miejsc postojowych oraz poszerzenie odcinka drogi wewnętrznej. W miejsce istniejącego, pokrytego asfaltem placu parkingowego, zaprojektowano plac wejściowy, będący przedłużeniem reprezentacyjnej, wewnętrznej przestrzeni parteru budynku. Przewidziano miejsca parkingowe, zieleń wysoką i nowy układ komunikacyjny.