HomeAMSS

AMSS

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - "Assist Med Sport Silesia"

Politechnika Śląska

Wartość projektu: 91 499 844,06 zł                                                                                                                                   

Wartość dofinansowania: 67 533 196,24 zł

  • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
  • Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na stronie: www.rpo.slaskie.pl.
  • Termin realizacji projektu: 30.04.2018 r. – 21.12.2021 r.

Projekt obejmuje budowę budynku na potrzeby laboratoriów badawczych inżynierii biomedycznej, a także nabycie stanowiących wyposażenie tych laboratoriów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Infrastruktura projektu służyć będzie zaawansowanym pracom badawczym, a także będzie udostępniana przedsiębiorstwom, co przyczyni się do rozwoju innowacyjnych technik badawczych i produkcyjnych. Realizacja projektu wpłynie na wzrost konkurencyjności firm regionu i pozwoli na ich uczestnictwo m.in. w polskich i europejskich platformach technologicznych, tworząc szanse na skuteczne wykorzystanie możliwości jakie niesie międzynarodowa kooperacja oraz konkurowanie z firmami działającymi w branży wyrobów medycznych.

Celem projektu jest rozwój zaplecza laboratoryjnego umożliwiającego prowadzenie badań w dziedzinie inżynierii biomedycznej na najwyższym światowym poziomie, co umożliwi udostępnianie przedsiębiorcom infrastruktury na potrzeby opracowywania innowacyjnych produktów medycznych.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone