HomeO Nas

O Nas

European HealthTech Innovation Centre to nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy działający w Zabrzu przy Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, w którym prowadzona jest interdyscyplinarna działalność badawcza, usługowa, informacyjna, szkoleniowa i promocyjna w zakresie technologii dla zdrowia.

Uruchomione w 2021 r. i wyposażone w światowej klasy najnowocześniejszy sprzęt oraz oprogramowanie wysokospecjalistyczne laboratoria i pracownie EHTIC dedykowane są pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu technologii mających zastosowanie w medycynie, rehabilitacji i sporcie oraz opracowywaniu nowych rozwiązań i produktów, wychodzących naprzeciw wyzwaniom i potrzebom w tych dziedzinach.

Infrastruktura badawczo-technologiczna Centrum wykorzystywana jest przez doświadczoną kadrę naukowców Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej do projektowania, tworzenia oraz rozwijania innowacyjnych technologii związanych z bioinformatyką, bioelektroniką, biomechatroniką czy biomateriałami. Zespoły naukowo-badawcze EHTIC uczestniczą w opracowaniu nowych metod badawczych oraz udoskonalaniu metod już istniejących.

Jednym ze strategicznych celów działania EHTIC jest budowanie ekosystemu biznesowego w partnerstwie z otoczeniem społeczno-gospodarczym, m.in. poprzez organizowanie współdziałania podmiotów działających w obszarze technologii dla zdrowia, a także kreowanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób.

Równie ważnym elementem naszej działalności jest transfer wiedzy i technologii do społeczeństwa, realizowany m.in. poprzez organizowanie szkoleń i seminariów lub udostępnianie wyników swoich badań.

Nasze laboratoria i pracownie stanowią również wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw regionu – dostępne komercyjnie,  stanowią atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców i start-upów działających na rynku technologii dla zdrowia. W ten sposób EHTIC przyczynia się nie tylko do rozwoju innowacyjnych technik badawczych i produkcyjnych, ale też realnie wpływa na podnoszenie konkurencyjności firm regionu.

Współpraca firm z Centrum daje również możliwość uczestnictwa m.in. w polskich i europejskich platformach technologicznych, tym samym tworzy szanse na skuteczne wykorzystanie możliwości jakie niesie współpraca międzynarodowa oraz konkurowanie z jednostkami działającymi w branży wyrobów medycznych. 

Zakres realizowanych przez nas innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych wpisuje się w rozwój technologii związanych z inteligentnymi specjalizacjami województwa śląskiego: medycyną, technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, oraz przemysłami wschodzącymi.

Historia utworzenia EHTIC

Historia EHTIC jest ściśle związana z powstaniem jedynego o tej nazwie w Polsce Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Początki rozwoju dyscypliny inżynieria biomedyczna na Politechnice Śląskiej sięgają lat sześćdziesiątych XX w., za sprawą osiągnięć zespołu pod kierunkiem doc. dr inż. Aleksandra Kwiecińskiego na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ, do których zaliczamy m.in. opracowanie automatycznego analizatora parametrów krwi, pierwszego w kraju defibrylatora i sztucznego płuco-serca, aparatu do wykrywania wad słuchu u noworodków, a także sztucznej nerki.

Udokumentowane osiągnięcia w inżynierii biomedycznej ma również Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej, na którym w 1988 r. powołano specjalność „Biomateriały i sprzęt medyczny”, a następnie w 1998 r. specjalność: „Biomechanika i sprzęt medyczny” i „Biomechanika i inżynieria produkcji sprzętu rehabilitacyjnego”.

W 1995 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu PŚ uruchomione zostało również interdyscyplinarne, zaoczne studium doktoranckie nt. „Inżynieria materiałów i tworzyw dla biologii i medycyny”.

Urządzenie wspomagające krążenie pozaustrojowe - płucoserce, 1968 r.
Urządzenie do dializy - sztuczna nerka, 1978r.

Kolejnym ważnym krokiem rozwoju inżynierii biomedycznej na Politechnice Śląskiej było utworzenie uczelniano-przemysłowego „Centrum Inżynierii Biomedycznej” (CIB) pod kierunkiem prof. Jana Marciniaka, pierwszej tego typu jednostki w kraju.  Centrum łączyło potencjał trzech śląskich uczelni – Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Śląskiego.

Z inicjatywy m.in. prof. Ewy Piętki, w czerwcu 2007 r. Rada Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej podjęła uchwałę o uruchomieniu studiów stacjonarnych I stopnia o nazwie „Inżyniera Biomedyczna”. 

Po trzech latach intensywnych prac, w dniu 26 kwietnia 2010 r., Senat Politechniki Śląskiej na wniosek JM Rektora prof. Andrzeja Karbownika podjął uchwałę o powołaniu w uczelni  z dniem 1 maja 2010 r. pierwszego o tej nazwie Wydziału Inżynierii Biomedycznej i uruchomieniu, począwszy od roku akademickiego 2010/2011, studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku „Inżynieria Biomedyczna”. W ramach Wydziału powołane zostały cztery wewnętrzne jednostki organizacyjne:

  • Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej – kierownik: prof. Ewa Piętka,
  • Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych – kierownik: prof. Jan Marciniak,
  • Katedra Biomechatroniki – kierownik: prof. Marek Gzik,
  • Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych – kierownik: prof. Ewaryst Tkacz.

Od roku akademickiego 2011/2012 zajęcia były realizowane częściowo już w Zabrzu. Wydział Inżynierii Biomedycznej z chwilą powołania posiadał kadrę naukowo-dydaktyczną i kierunek studiów inżynieria biomedyczna, borykał się jednak z brakiem infrastruktury laboratoryjnej.

Szansą na zdobycie potrzebnych środków do zbudowania bazy laboratoryjnej stała się perspektywa UE 2014-2020 i możliwości sfinansowania inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Jesienią 2012 roku, prof. Marek Gzik, ówczesny dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej a obecnie dyrektor EHTIC, zaproponował zainicjowanie prac nad utworzeniem Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu „Assist-Med-Sport-Silesia”, który został wpisany do Kontraktu Terytorialnego Województwa Śląskiego i znalazł się na liście projektów kluczowych dla rozwoju regionu śląskiego. Projekt na kwotę ponad 90 mln zł, został wpisany do RPO 2014-2020. Regulamin dla projektów kluczowych wymagał wkładu środków niepublicznych w wysokości 20% wartości inwestycji. Z pomocą w realizacji tego wyzwania przyszła firma Philips, jeden z największych producentów technologii medycznych na świecie.

Nawiązanie współpracy z firmą Philips było możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu ze strony prof. Andrzeja Hajdasińskiego z Nyenrode Business University (Holandia), absolwenta Politechniki Śląskiej. 

Historycznym wydarzeniem było podpisanie w dniu 3 lutego 2016 r. w Zabrzu listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej a firmą Philips. Uroczyste spotkanie inaugurujące proces tworzenia Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu w oparciu o umowę z firmą Philips odbyło się w dniu 13 marca 2017 r. w hotelu „Diament” w Zabrzu. Na mocy tej umowy firma Philips stała się partnerem strategicznym z wkładem własnym w postaci nowoczesnych technologii oraz środków pieniężnych w wysokości 20% wartości projektu.

Podsumowaniem wielu lat intensywnej pracy było uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Politechniką Śląską a Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na utworzenie „Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu”, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2017 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. 

Realizacja projektu przy Zabrzańskim Kampusie Politechniki Śląskiej była możliwa dzięki gruntom, które Miasto Zabrze przekazało nam na potrzeby inwestycji. 

Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego oraz symbolicznego wbicia łopaty pod budowę Centrum miała miejsce w dniu 20 maja 2020 roku w Zabrzu. 

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej a firmą Philips, Zabrze, 3.02.2016 r.
Podpisanie umowy pomiędzy Politechniką Śląską a Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Katowice, 21.12.2017 r. r.
Podpisanie aktu erekcyjnego, Zabrze, 20.05.2020 r.
Symboliczne wbicie łopaty, Zabrze, 20.05.2020 r.

Projekt Assist Med Sport Silesia

Celem projektu Assist Med Sport Silesia – Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu było stworzenie unikalnego zespołu wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczo – technologicznych, dedykowanych wpieraniu firm działających w obszarze wdrażania wyrobów oraz technologii medycznych. 

Zasadniczym celem projektu jest opracowywanie nowoczesnych technologii oraz wyrobów medycznych, wpisujących się w aktualne zagadnienia zdrowotne, stanowiące odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz wdrażania rozwiązań z zakresu medycyny spersonalizowanej. 

0 mln zł
Koszt budowy budynku
0 mln zł
Sprzęt i oprogramowanie
0 mln zł
0 mln zł
0 mln zł
0 mln zł

Uroczyste otwarcie EHTIC

Uroczystość otwarcia European HealthTech Innovation Centre odbyła się 4 października 2021 roku w ramach jubileuszowych obchodów 100-lecia działalności firmy Philips w Polsce, które miały miejsce podczas Europejskiego Kongresu Innowacyjnych Technologii, Eropean HealthTech Innovation Congress, który w dniach 4 – 7 października 2021 r. odbywał się w Zabrzu.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który zaszczycił nas swoją obecnością podczas ceremonii otwarcia. 

Wydarzenie zgromadziło wielu znamienitych gości, w tym władze lokalne, przedstawicieli świata polityki, jednostek ochrony zdrowia, nauki i biznesu.

Powstanie Centrum jest bardzo dobrym, inspirującym przykładem działania nauki, biznesu oraz samorządu terytorialnego przy istotnym wsparciu także polskiego Państwa. Chcę wyrazić wielką satysfakcję, że w Polsce powstają dysponujące tak mocnym potencjałem ośrodki badawczo-rozwojowe, które dowodzą, że naszą specjalnością są nie tylko konkurencyjne produkty „Made in Poland”, ale również wybiegające w przyszłość technologie „Created in Poland”. Bardzo się cieszę, że otwierane dziś Centrum jest ośrodkiem niezwykle nowoczesnym, w którym opracowywane będą nowoczesne technologie do wykorzystania przede wszystkim w medycynie, ale także i w sporcie. Jestem przekonany, że wszystko co dziać się będzie w tutejszych laboratoriach, w istotny sposób przyczyni się do poprawy profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób. Jest to projekt unikatowy w naszej części Europy.”

Prezydent RP Andrzej Duda

„Jestem dumny, że po niemal 10 latach wytężonej pracy wielu osób możemy otworzyć jedno z najnowocześniejszych centrów badawczych w Europie. Stworzone tu rozwiązania pomogą lekarzom i rehabilitantom w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Niezmiernie cieszę się, że dzięki współpracy udało nam się powołać do życia tak innowacyjny ośrodek. Wspólnie mamy szansę przyczynić się do rozwoju nowoczesnych technologii medycznych, podnieść jakość leczenia oraz umocnić pozycję Śląska jako lidera w zakresie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i samorządem.”

JM Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone