HomeZespoły badawcze

Zespoły badawcze

Poniżej znajdą Państwo krótki opis zespołów badawczych EHTIC wraz z krótkim biogramem każdego z naukowców.

prof. dr hab. inż. Ewa Piętka

prof. dr hab. inż. Ewa Piętka

Kierownik katedry

Analiza sygnałów i obrazów biomedycznych, projektowanie systemów komputerowego wspomagania diagnostyki i terapii medycznej

 prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas

prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas

Analiza sygnałów biomedycznych, biometria fizjologiczna i behawioralna

prof. dr hab. inż. Dominik Spinczyk

prof. dr hab. inż. Dominik Spinczyk

Komputerowe wspomaganie terapii medycznej, analiza danych, w tym medycznych, metody sztucznej inteligencji

dr hab. inż. Paweł Badura, <br> prof. PŚ

dr hab. inż. Paweł Badura,
prof. PŚ

Analiza obrazów i sygnałów biomedycznych, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe

dr hab. inż. Arkadiusz Gertych, prof. wizytujący

dr hab. inż. Arkadiusz Gertych, prof. wizytujący

Patomorfologia i onkologia obliczeniowa, aplikacje sztucznej inteligencji w diagnostyce i leczeniu nowotworów

dr hab. inż. Wojciech Więcławek, prof. PŚ

dr hab. inż. Wojciech Więcławek, prof. PŚ

Analiza i przetwarzanie obrazów, w szczególności obrazów medycznych

dr inż. Maria Bieńkowska

dr inż. Maria Bieńkowska

Analiza sygnałów biomedycznych oraz sygnału mowy

dr inż. Marcin Bugdol

dr inż. Marcin Bugdol

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych, w szczególności głosu

 dr inż. Monika Bugdol

dr inż. Monika Bugdol

Analiza statystyczna danych medycznych, przetwarzanie danych biomedycznych

dr inż. Joanna Czajkowska

dr inż. Joanna Czajkowska

Analiza i przetwarzanie obrazów medycznych, komputerowe wspomaganie diagnostyki medycznej

dr Jan Juszczyk

dr Jan Juszczyk

Analiza obrazów medycznych, komputerowe wspomaganie diagnostyki medycznej

dr inż. Jacek Kawa

dr inż. Jacek Kawa

Wspomaganie diagnostyki geriatrycznej, analiza obrazów medycznych, systemy PACS

dr inż. Michał Kręcichwost

dr inż. Michał Kręcichwost

Analiza sygnałów biomedycznych, w szczególności sygnału mowy

 dr inż. Zuzanna Miodońska

dr inż. Zuzanna Miodońska

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, metody statystycznej analizy danych

 dr inż. lek. Bartłomiej Pyciński

dr inż. lek. Bartłomiej Pyciński

Przetwarzanie cyfrowych obrazów radiologicznych i histologicznych, systemy nawigacji obrazowej w zabiegach chirurgicznych

dr inż. Marcin Rudzki

Przetwarzanie obrazów, Insight Segmentation and Registration Toolkit, elektronika

dr inż. Piotr Zarychta

dr inż. Piotr Zarychta

Analiza sygnałów i obrazów biomedycznych, systemy komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej dedykowane kończynie dolnej

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Katedra Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji

O Katedrze

Prowadzone przez nas prace badawcze koncentrują się na systemach medycznych, poprawie procesów diagnostycznych poprzez automatyzację analizy danych i rozpoznawania obrazów. Realizujemy badania nad rejestracją oraz przetwarzaniem danych biometrycznych, w szczególności pochodzących z sygnałów biomedycznych, takich jak elektrokardiografia czy termografia. Prowadzimy także badania w dziedzinie komputerowo wspomaganej chirurgii.

Rozwijamy metody i urządzenia, opracowane w celu planowania i przeprowadzania zabiegów małoinwazyjnych w oparciu o wcześniej wykonane obrazowanie medyczne. Tworzymy wirtualne modele organów, aby zapewnić chirurgom lepszą wizualizację i potrzebne oprogramowanie. Badamy systemy informacji medycznej, tworzymy i rozwijamy rozproszone systemy medyczne, sieci archiwizacji obrazów i sposoby pozyskiwania danych.

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych

O Katedrze

Realizujemy prace naukowo-badawcze o charakterze poznawczym i aplikacyjnym z zakresu techniki wytwarzania biomateriałów metalowych o zmodyfikowanej strukturze oraz określonych cechach mechanicznych (module sprężystości, z pamięcią kształtu i nadsprężystością) z warstwami powierzchniowymi (pasywno-diamentowymi) o dobrych właściwościach fizykochemicznych i biokompatybilności przeznaczonych do rekonstrukcji oraz elastycznego zespalania tkanek, a także konstrukcje nowej generacji stabilizatorów do zespoleń kości wraz z instrumentarium chirurgicznym. Zajmujemy się również badaniami nad nową generacją zrobotyzowanego sprzętu rehabilitacyjno-diagnostycznego do prowadzenia wielopłaszczyznowego ruchu czynnego i biernego kończyn dolnych z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych z pełnym wykorzystaniem sterowania i nadzoru rehabilitacji, obejmującymi projektowanie, wytwarzanie, badania techniczne i kliniczne.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda

prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda

Kierownik katedry

Kształtowanie struktury i własności fizykochemicznych biomateriałów metalowych

dr hab. inż. Witold Walke,<br> prof. PŚ

dr hab. inż. Witold Walke,
prof. PŚ

Badanie struktury i własności fizykochemicznych biomateriałów oraz z biomechaniczne aspekty implantacji wszczepów

dr hab. inż. Marcin Kaczmarek, prof. PŚ

dr hab. inż. Marcin Kaczmarek, prof. PŚ

Kształtowanie własności fizykochemicznych powierzchni stopów stosowanych na implanty

dr hab. inż. Janusz Szewczenko, prof. PŚ

dr hab. inż. Janusz Szewczenko, prof. PŚ

Funkcjonalizacja powierzchni biomateriałów metalowych metodami elektrochemicznymi oraz biodegradowalnymi powłokami polimerowymi uwalniającymi substancje aktywne

dr hab. inż. Marcin Basiaga

dr hab. inż. Marcin Basiaga

Ocena własności mechanicznych materiałów inżynierskich, modyfikacja powierzchni biomateriałów metalowych

dr inż. Magdalena Antonowicz

dr inż. Magdalena Antonowicz

Modyfikacja powierzchni biomateriałów polimerowych, badania degradacji tworzyw polimerowych

dr inż. Bożena Gzik-Zroska

dr inż. Bożena Gzik-Zroska

Zastosowanie badań modelowych do analizy obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego człowieka z wykorzystaniem MES i dynamiki układów wieloczłonowych

dr inż. Anita Kajzer

dr inż. Anita Kajzer

Inżynieria powierzchni biomateriałów metalowych, badania elektrochemiczne biomateriałów metalowych

 dr inż. Wojciech Kajzer

dr inż. Wojciech Kajzer

Inżynieria powierzchni biomateriałów metalowych, badania elektrochemiczne biomateriałów metalowych

dr inż. Marta Kiel-Jamrozik

dr inż. Marta Kiel-Jamrozik

Zastosowanie stopów magnezu w medycynie, kształtowanie struktury i własności biomateriałów metalowych przeznaczonych na implanty

dr inż. Damian Nakonieczny

dr inż. Damian Nakonieczny

Otrzymywanie nowych kompozytów ceramiczno-polimerowych, modyfikacja powierzchni ceramiki

dr inż. Anna Ziębowicz

dr inż. Anna Ziębowicz

Modyfikacja powierzchni wyrobów protetycznych wpływająca na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia czynnika wywołującego stomatopatie protetyczne

prof. dr hab. inż. Marek Gzik

prof. dr hab. inż. Marek Gzik

Kierownik katedry

dr hab. inż. Wojciech Wolański, prof. PŚ

dr hab. inż. Wojciech Wolański, prof. PŚ

dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ

dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ

dr hab. inż. Alicja Balin, prof. PŚ

dr hab. inż. Alicja Balin, prof. PŚ

Prof. dr hab. inż. Jacek Jurkojć

Prof. dr hab. inż. Jacek Jurkojć

 dr inż. Iwona Chuchnowska

dr inż. Iwona Chuchnowska

dr inż. Agata Guzik-Kopyto

dr inż. Agata Guzik-Kopyto

 dr inż. Katarzyna Jochymczyk-Woźniak

dr inż. Katarzyna Jochymczyk-Woźniak

dr inż. Edyta Kawlewska

dr inż. Edyta Kawlewska

 dr inż. Kamil Joszko

dr inż. Kamil Joszko

dr inż. Piotr Wodarski

dr inż. Piotr Wodarski

 dr inż. Michał Burkacki

dr inż. Michał Burkacki

dr inż. Sławomir Suchoń

dr inż. Sławomir Suchoń

 dr inż. Katarzyna Nowakowska-Lipiec

dr inż. Katarzyna Nowakowska-Lipiec

dr inż. Miłosz Chrzan

dr inż. Miłosz Chrzan

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Katedra Biomechatroniki

O Katedrze

Biomechatronika łączy ze sobą wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, medycyny i nowoczesnej rehabilitacji. Realizujemy prace naukowo-badawcze oraz badania eksperymentalne z zakresu szeroko rozumianej biomechaniki narządu ruchu człowieka, wyznaczania charakterystyk materiałowych struktur i tkanek oraz modelowania obiektów lub zjawisk w wirtualnej rzeczywistości. Nasza oferta badawcza i naukowa skierowana jest zarówno do sektora przemysłu medycznego, motoryzacyjnego czy obronnego jak i sportu.

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych

O Katedrze

Prowadzimy badania nad przetwarzaniem sygnałów biomedycznych jako elementem diagnostyki medycznej w bruksizmie, zaburzeniach rytmu pracy serca, zaburzeniach rytmu pracy żołądka i innych schorzeniach. Zajmujemy się również analizą danych biologicznych przy zastosowaniu metod bioinformatycznych. Badania skupiają się na wysokoprzepustowych analizach danych genomicznych, otrzymanych za pomocą technologii mikromacierzy DNA, oraz proteomicznych pochodzących m.in. ze spektrometrii mas i chromatografii. Prowadzimy również badania w dziedzinie technologii otrzymywania ekologicznych, biomorficznych materiałów kompozytowych typu węgiel/węgiel i węgiel/polimer oraz charakteryzacji ich właściwości fizykochemicznych.

 Prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz

Prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz

Kierownik katedry

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych, analiza HRV, elektronika biomedyczna, bioinformatyka

 Dr hab. inż. Paweł Kostka, prof. PŚ

Dr hab. inż. Paweł Kostka, prof. PŚ

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych, analiza HRV, elektronika biomedyczna, roboty chirurgiczne

Dr hab. inż. Dariusz Komorowski, prof. PŚ

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych, analiza HRV, elektronika biomedyczna, elektrogastrografia

Prof. dr hab. inż. Ivo Provazník, profesor wizytujący

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych, bioinformatyka

Prof. Marek Penhaker, profesor wizytujący

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych, elektronika biomedyczna

 Dr inż. Rafał Doniec

Dr inż. Rafał Doniec

Rozpoznawanie wzorców, telemedycyna, sztuczna inteligencja

Dr inż. Anna Filipowska

Dr inż. Anna Filipowska

Badania in silico leków, modele QSAR

 Dr inż. Maciej Gawlikowski

Dr inż. Maciej Gawlikowski

Elektronika biomedyczna, sztuczne serce, leczenie nerkozastępcze

Dr inż. Małgorzata Kardyńska

Dr inż. Małgorzata Kardyńska

Biologia systemów, modelowanie układów biologicznych, analiza wrażliwości systemów

Dr inż. Justyna Majewska

Dr inż. Justyna Majewska

Materiały biomorficzne

 Dr Barbara Mika

Dr Barbara Mika

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych, elektrogastrografia, modelowanie matematyczne w biologii i medycynie

Dr inż. Paweł Raif

Dr inż. Paweł Raif

Sztuczna inteligencja, głębokie uczenie

 Dr inż. Szymon Sieciński

Dr inż. Szymon Sieciński

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych, sejsmokardiografia, żyrokardiografia, rozpoznawanie wzorców

 Dr inż. Anna Tamulewicz

Dr inż. Anna Tamulewicz

Bioinformatyka, cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone